0
0

شرکاء کلیدی

نام: گروه توانمندسازی براتعلی بابائی

موضوع فعاليت: توانمندسازی فردی و کسب و کار

ابزار توانمندسازی: پژوھش، آموزش، مشاوره و مربی گری ( کوچينگ )

شريک کليدی : فردی که به دنبال راه اندازی، تغيير و سودآور کردن کسب و کارش می باشد.


به عنوان شريک کليدی در گروه توانمندسازی براتعلی بابائی چه بدست خواهید آورد :

 

١ – کمک به ارتقاء خودشناسی با استفاده از پنج تست معتبر بين المللی

٢ – کمک به تدوين مدل کسب و کار و کمک به اجراء در فضای واقعی

٣ – ارائه مشاوره ھای تخصصی در حوزه توانمندسازی فردی و کسب و کار

۴ – اختصاص فضائی در سايت برای تبليغ و فروش محصولات شما

۵ – آموزش کامل خودھيپنوتيزمی ( تقويت اعتماد و عزت نفس )

۶ – بھره مندی از تخفيف ٩١ درصدی محصولات آموزشی سايت

٧ – ايجاد فرصت درآمد زائی متقابل از محل فروش محصولات بارگذاری شده در سايت

٨ – ايجاد فرصت مربی گری و تدريس

٩ – امکان برگزاری دوره ھا، ھمايش ھا و کارگاه ھای آموزشی مشترک ( حضوری و مجازی )

۱۰ – فرصت تولید محتوای مشترک و بار گذاری در فروشگاه اصلی سایت

۱۱ – بھره مندی از تخفيف تا ۸۹ % برای حضور در ھمايش ھا و کارگاه ھای آموزشی ( حضوری و مجازی )

۱۲ – ايجاد فرصت مشارکت در راه اندازی ھلدينگ توانمندسازی ( در شرف تاسیس )


توضيحات :

١ – با توجه به بازخوردھای دريافتی، امکان اضافه و اصلاح خدمات وجود دارد.

٢ – خدمات فوق به مرور زمان و طی فرآيند ھمکاری دوطرفه و با تکيه بر قاعده انصاف ارائه خواھد شد.

٣ – تمامی اطلاعات دريافتی برای ارتقاء خودشناسی و طراحی مدل کسب و کار محرمانه خواهد بود و نتایج صرفا در اختیار ذینفع قرار داده خواهد شد.


قیمت عضویت سالیانه در شرکاء کلیدی 


شرکاء کلیدی

درخواست پشیبانی با واتس آپ؟